Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
บี.กริม ร่วมสนับสนุนโครงการพอแล้วดี The Creator ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บี.กริม ร่วมสนับสนุนโครงการพอแล้วดี The Creator ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บี.กริม ให้การสนับสนุนโครงการพอแล้วดี The Creator ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการนำองค์ความรู้ในด้านศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาผสมผสานกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่นำไปปรับใช้กับการวางแผนและการดำเนินธุรกิจของตนเองเพื่อสร้างความมั่งคงและยั่งยืน โดยหลักการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบี.กริม คือ การทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนาความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  (Doing Business With Compassion for the Development of Civilisation in Harmony with Nature)  ที่ต้องการให้คนในสังคมตระหนักว่า เราไม่สามารถทำให้ตัวเองอยู่รอดได้แค่คนเดียว แต่ครอบครัวและสังคมต้องอยู่รอดได้ด้วย เราต้องรู้จักคำว่าแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่งสำคัญต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป

โครงการพอแล้วดี The Creator ถือเป็นโครงการที่ให้องค์ความรู้กับผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้ผนวกใช้ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) เข้าด้วยกันและนำไปใช้ในการทำธุรกิจ เป็นโครงการสร้างคนอย่างแท้จริง ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเป็นต้นแบบ และเป็นกระบอกเสียงที่จำองค์ความรู้ทั้งสองนี้ ไปเผยแพร่และสร้างความแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ร่วมธุรกิจ ในการที่จะนำเอาศาสตร์พระราชา เศรฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้วยกัน และนำไปสานต่อได้

https://www.brandage.com/article/20439/

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_4737299

https://siamrath.co.th/n/176593

https://ppid.fis.unp.ac.id/