B.Grimm | TH

Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
146 ปี บี.กริม

146 ปี บี.กริม

ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี
เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

บี.กริม

เราเชื่อมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

ประวัติของบี.กริม

ตราสัญลักษณ์ บี.กริม

146 ปี บี.กริม ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

 

ธุรกิจของบี.กริม

เราคือกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีธุรกิจหลากหลาย นับตั้งแต่พลังงาน ระบบภายในอาคารและอุตสาหกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ และ คมนาคม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและความเจริญด้านวัฒนธรรมให้กับสังคมโดยรวม

ธุรกิจพลังงาน

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพ...
อ่านเพิ่มเติม "ธุรกิจพลังงาน"

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม ให้บริการโซลูชันเพื่อการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อระบบต่างๆ ภายในอาคารอย่างชาญฉลาด และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งในอาคารพาณิชย์และภาคอุตสาหกรร...
อ่านเพิ่มเติม "ธุรกิจอุตสาหกรรม"

ธุรกิจสุขภาพ

บี.กริม มีบทบาทสำคัญยิ่งในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ด้วยการเข้าเป็นหุ้นส่วนองค์กรหลายแห่งที่จัดหาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ป้อนตลาด บริษัทที่ทางบี.กริม ร่วมลงทุนด้วยได้แก่ เมอร์คประเทศไทย เกท์ทิงเก แ...
อ่านเพิ่มเติม "ธุรกิจสุขภาพ"

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

LBG นำเสนอสินค้าแบรนด์ดังและบริการที่มีคุณภาพสูงสู่ตลาดในประเทศไทย โดยเน้นการสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ที่อิงธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพและเลิศหรู ลูกค้าสามารถสัมผัสกับแฟชั่นที่โดดเด่นสะดุดตา สินค้าคุณภาพ ร้านอาหาร...
อ่านเพิ่มเติม "ธุรกิจไลฟ์สไตล์"

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บี.กริมได้สร้างอาคารสำนักงาน 20 ชั้น มีชื่อว่าอาคาร อัลม่า ลิงค์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนชิดลม ศูนย์กลางธุรกิจและ ได้สร้างอาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ...
อ่านเพิ่มเติม "ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล

บีกริม ดิจิทัล เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยี่ที่ล้ำสมัยและโดดเด่นเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและการบริการในตลาด รวมถึงช่วยยกระดับให้กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด...
อ่านเพิ่มเติม "ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล"

กิจกรรมเพื่อสังคม

บี.กริม ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการริเริ่มและสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ครอบคลุม 6 ด้าน

การศึกษา

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศ บี.กริม จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาในทุก ๆ มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม "การศึกษา"

ชีวิตความเป็นอยู่

บี.กริม ส่งเสริมและพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น ผ่านโครงการการกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกา...
อ่านเพิ่มเติม "ชีวิตความเป็นอยู่"

สิ่งแวดล้อม

บี.กริม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โครงก...
อ่านเพิ่มเติม "สิ่งแวดล้อม"

ศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนถึงวิถีชีวิต เอกลักษณ์ และความรุ่งเรืองของชุมชน บี.กริม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายประเภท มูลนิธิรอยัล...
อ่านเพิ่มเติม "ศิลปะและวัฒนธรรม"

กีฬาขี่ม้าและกีฬาขี่ม้าโปโล

บี.กริม สนับสนุนกีฬาขี่ม้าและกีฬาขี่ม้าโปโลในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาขี่ม้าให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยส่งเสริมการจัดการแข่งขัน...
อ่านเพิ่มเติม "กีฬาขี่ม้าและกีฬาขี่ม้าโปโล"

จิตวิญญาณ

ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 บี.กริม ร่วมกับศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศภูฏาน จัดตั้ง ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศ...
อ่านเพิ่มเติม "จิตวิญญาณ"