Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
BGRIM ย้ำ ADB ขายหุ้นบางส่วน ไม่กระทบธุรกิจและการสนับสนุนในอนาคต

BGRIM ย้ำ ADB ขายหุ้นบางส่วน ไม่กระทบธุรกิจและการสนับสนุนในอนาคต

BGRIM เผย การขายหุ้นเพียงบางส่วนของ ADB ในสัดส่วนประมาณ 2.61% จากเดิมถือหุ้น 4.72% เป็นไปตามนโยบายภายในของและเป็นการบริหารวงเงินภายในของ ADB เพื่อ รองรับการลงทุนในโครงการของ BGRIM ในอนาคตย้ำไม่กระทบพื้นฐานธุรกิจ เดินหน้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน มั่นใจผลประกอบการปีนี้โต 10-15%

https://www.moneyandbanking.co.th/article/bgrim-adb-23072020