Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
“บี.กริม” ถูกเลือกเป็นสมาชิกดัชนี “FTSE4Good Index Series”

“บี.กริม” ถูกเลือกเป็นสมาชิกดัชนี “FTSE4Good Index Series”

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ โชว์ศักยภาพองค์กรชั้นนำด้านพลังงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” จัดโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่ประเมินศักยภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ทั้งนี้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม “FTSE4Good Emerging Index” และ “FTSE4Good ASEAN 5 Index” โดยผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ กล่าวว่า พนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series  นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่า บี.กริม เพาเวอร์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Rating ในระดับ BBB การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ตลอดจนการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 24 ปี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทได้ขยายธุรกิจและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ อันนำไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ FTSE4Good

FTSE4Good Index Series เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุนและดัชนีเพื่อการซื้อขายสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้าน ESG ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 ก่อนประยุกต์เกณฑ์การประเมินผลไปใช้ในดัชนี FTSE Emerging Indexes ในปี 2559 ซึ่งครอบคลุมกว่า 20 ประเทศตลาดเกิดใหม่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good

https://www.energynewscenter.com/bgrim-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2/

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/441685