Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
BGRIM โชว์เซ็นสัญญาลูกค้าใหม่เพิ่ม 31 เมกะวัตต์

BGRIM โชว์เซ็นสัญญาลูกค้าใหม่เพิ่ม 31 เมกะวัตต์

บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง สวนทางภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID -19 เหตุที่หลายภาคส่วนอุตสาหกรรมในนิคมฯ ทยอยเซ็นสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าใหม่รวมเพิ่มอีก 31 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 

https://www.thaipost.net/main/detail/58753