Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
แถลงข่าว เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี

แถลงข่าว เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี

โครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บี.กริม โดยทั้ง 3 องค์กรจับมือกันเพื่อเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ยั่งยืน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” Early Childhood Teacher Training Program, in Collaboration with FRÖBEL Germany ช่วยสร้างรากฐานเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพาะต้นกล้าให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้เหมาะสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริง โดยใช้ความต้องการของเด็กเป็นหลักในการขับเคลื่อน ด้วยแนวคิด “เคารพสิทธิเด็ก คือหัวใจของ “โฟรเบล” ให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความสามารถ เอื้ออาทร และตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย