แถลงข่าว เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี

โครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บี.กริม โดยทั้ง 3 องค์กรจับมือกันเพื่อเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ยั่งยืน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” Early Childhood Teacher Training Program, in Collaboration with FRÖBEL Germany ช่วยสร้างรากฐานเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพาะต้นกล้าให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้เหมาะสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริง โดยใช้ความต้องการของเด็กเป็นหลักในการขับเคลื่อน ด้วยแนวคิด “เคารพสิทธิเด็ก คือหัวใจของ “โฟรเบล” ให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความสามารถ เอื้ออาทร และตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย