Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
บี.กริม ร่วมมือกับ WWF – ประเทศไทย เดินสายจัดโรดโชว์อนุรักษ์เสือโคร่ง

บี.กริม ร่วมมือกับ WWF – ประเทศไทย เดินสายจัดโรดโชว์อนุรักษ์เสือโคร่ง

บี.กริม ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าไทย โดยบี.กริม เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ รวมถึงการปกป้องพิทักษ์ผืนป่าและได้ให้การสนับสนุนโครงการฯมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นฟูจำนวนประชากรเสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมลาดตระเวนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวนภาคสนาม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกกับชุมชนและประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ บี.กริม ยังร่วมมือกับ WWF – ประเทศไทย เดินทางไปในหลากหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน บอกเล่าเรื่องราวของ “เสือ” ในพื้นที่ป่าประเทศไทย รวมถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของงานอนุรักษ์ ปลูกฝังให้เด็กๆ เล็งเห็นความสำคัญในการพยายามปกป้องเสือโคร่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์