Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
ร้อยเรื่องเล่าจากไปรษณีย์ “140 ปี บี.กริม”

ร้อยเรื่องเล่าจากไปรษณีย์ “140 ปี บี.กริม”

งาน “ฉลอง 140 ปี บี.กริม”  นำเสนองานนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” เนื้อหาหลักของนิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประทศไทย  ผ่านหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์  (Postal History Collection) อายุกว่า 200 ปี ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง  เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร และแสตมป์  ที่ใช้สื่อสารกันในสมัยแรกเริ่มที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่และทำการค้าขายในสยาม  หลักฐานเหล่านี้ บรรจุเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสองมิตรประเทศ เยอรมนีและ ประเทศไทย ตลอดห้ารัชสมัย และเรื่องราวของธุรกิจและครอบครัวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

ภายในนิทรรศการ ยังจะได้จัดแสดงผลงานศิลปะจาก 15 ศิลปินไทยร่วมสมัย เพื่อร่วมระดมทุนสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ  ศิลปินทุกท่านได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างโอบอ้อมอารีของ บี.กริม ที่เป็นผู้ประกอบการสัญชาติเยอรมันเพียงหนึ่งเดียว ที่ยืนหยัด ต่อสู้ และประสบความสำเร็จมาจนครบ 140 ปี  และยังคงดำเนินกิจการอยู่จนปัจจุบัน

postal historical collection