Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
“ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

“ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่ บริษัท บี.กริม ครบรอบ 140 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดเข้าชมตั้งแต่จนถึง 20 มิถุนายน 2561 โดยเนื้อหาหลักของนิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประทศไทย ผ่านหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์

 

https://www.bangkokpost.com/lifestyle/social-and-lifestyle/1483965/corporation-with-a-conscience