Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
TH B.Grimm Group

ธุรกิจพลังงาน

บี.กริมเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกๆของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 53 โรงไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 3,254 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-zero emissions ภายในปี พ.ศ. 2593