Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

ตราสัญลักษณ์ บี.กริม

ตราประจำบริษัทบี.กริม คือรูปพระปรางค์ มีที่มาจาก นายเฮอร์เบิร์ต ลิงค์  ผู้เห็นว่าน่าจะมีเครื่องหมายการค้าประจำห้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์  และด้วยความที่นายเฮอร์เบิร์ต หลงใหลในศิลปะแบบไทย  จึงพอใจกับรูปจั่วด้านหนึ่งของอุโบสถวัดไทย ตราประจำห้างเดิมนั้นออกแบบให้เป็นรูปพระปรางค์ ตั้งอยู่บนฐานชั้นแรกที่มีคำว่า B.Grimm & Co. และฐานชั้นที่สองมีคำว่า บี.กริม จากนั้นตัวปรางค์จึงตั้งอยู่บนฐานสองชั้น และที่ส่วนล่างของตัวฐานมีตัวเลขปีกำเนิดของห้าง คือ 1878  และยอดปรางค์ยังมีช่อฟ้าประดับอยู่อย่างละเอียด ภายหลังเมื่อตราสัญลักษณ์ทางการค้าต่างๆมีความทันสมัยขึ้น บริษัทบี.กริมจึงปรับเปลี่ยนตราประจำบริษัทให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ตัดรายละเอียดบางส่วนออกไปเพื่อให้จดจำง่าย แต่ยังคงรูปแบบเดิมที่มีศิลปะไทยคือพระปรางค์เอาไว้