Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
TH B.Grimm Group

วัฒนธรรม

การปลูกฝังความดีงามและความเจริญงอกงามของสังคมนับเป็นภารกิจประการหนึ่งของมนุษย์ที่จะคงไว้เป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นหลัง วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นมนุษย์ ที่บี.กริม เราเชื่อมั่นว่าสังคมจะเจริญขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสั่งสมและสืบทอดวัฒนธรรม ไม่ว่าจะในรูปแบบของ ศิลปะ ดนตรี หรือด้านอื่นๆ ให้สมาชิกในสังคมได้เข้าใจและซาบซื้งร่วมกัน เราจึงให้การสนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงต่างๆมากมาย