Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

ชีวิตความเป็นอยู่

บี.กริม ส่งเสริมและพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น ผ่านโครงการการกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสทางสังคมและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบี.กริม รวมถึงผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

โครงการ บี.กริม บวร

บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน คือรากฐานสำคัญของชุมชน และเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2563 บี.กริม ริเริ่มโครงการนำร่อง บี.กริม บวร ที่อำเภออรัญประเทศ โดยมีหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน บี.กริม เป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง และจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี บี.กริม จึงให้การสนับสนุน ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม ที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีพยาบาลที่ปรึกษาเฉพาะเพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคมซึ่งรวมไปถึงผู้พิการที่แม้มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตนเอง แต่หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ บี.กริม ได้ให้การสนับสนุนผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้ผู้พิการมีที่อยู่อาศัย ได้รับการศึกษาและการฝึกอาชีพตามความถนัด และมีรายได้เป็นของตนเอง

โครงการ “บี.กริม ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น บี.กริม ได้จัดตั้งโครงการ บี.กริม ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างคลอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การบริจาคเงินเพื่อจัดหาห้องความดันลบและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคโควิด -19 ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ แจกจ่ายถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านสถานพยาบาล องค์กร และมูลนิธิการกุศลหลายแห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท

ศูนย์การเรียนรู้การกสิกรรมเพื่อความยั่งยืน เซน้ำน้อยและเซกะตำ สปป. ลาว

เพื่อเป็นการพัฒนาคนและชุมชน บี.กริม จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การกสิกรรมเพื่อความยั่งยืน เซน้ำน้อยและเซกะตำ ในบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ ในประเทศลาว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์

การดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติ และการรักษาหน้าดิน โดยเปิดให้คนในชุมชนและพนักงานในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ เพื่อนำกลับไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น