ชีวิตความเป็นอยู่

ชาว บี.กริมทุกรุ่นทุกสมัยเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสให้แก่ผู้อื่นในสังคม ความเชื่อเช่นนี้นำไปสู่การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการและมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆตั้งแต่อตีดจนปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาส ได้รับโอกาสในชีวิต ไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะเป็นคนพิการ เด็กยากจน หรือชุมชนต่างๆ ที่บี.กริมมีความเกี่ยวข้องด้วย