Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

กีฬาขี่ม้า

บี.กริม เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมกีฬาโปโลในประเทศไทย และพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ที่กีฬาโปโลเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้น เราแบ่งปันความสุขโดยจัดการแข่งขันเพื่อการกุศล เพื่อมูลนิธิต่างๆอยู่สม่ำเสมอตลอดมา