Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

การศึกษา

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศ บี.กริม จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาในทุก ๆ มิติ มาอย่างต่อเนื่อง

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2553 บี.กริม เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำแนวคิดมาจากโครงการ “Haus Der Kleinen Forscher ” จากประเทศเยอรมนี มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)

มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ บี.กริม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็น “นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” เข้าร่วมฝึกอบรมและทำกิจกรรมร่วมกับครูในโรงเรียนเครือข่าย บี.กริม ซึ่งเป็นโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการของบี.กริม กว่า 138 แห่ง

โรงเรียน บี.กริม และโรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ปี พ.ศ. 2511 นายเฮอร์เบิร์ตและคุณหญิง อัลม่า ลิงค์ ได้ตามเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และมีรับสั่งให้ บี.กริม ช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียน บี.กริม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบี.กริมได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และให้การสนับสนุนควบคู่กับจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน และจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชน

โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี

ระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี เนื่องจากเป็นระบบที่ผลิตแรงงานที่มีความชำนาญในวิชาชีพสูง และตรงกับความต้องการทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศนั้น ๆ บี.กริม จึงให้การสนับสนุนและพัฒนาระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German Thai Dual Excellence Education: GTDEE) โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) หรือโรงเรียนอาชีวะต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการของ บี.กริม เพื่อเสริมศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะผ่านการปฎิบัติงานจริง

มูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อาชีพพยาบาล มีบทบาทสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญในด้านสาธารณสุข บี.กริม ให้การสนับสนุนการพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ผ่านมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีรวม 34 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กว่า 32 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 7,934 ทุน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1,457 คน

หลักสูตร Harbour.Space@UTCC

นวัตกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในยุคแห่งอนาคต บี.กริม ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbour.Space ประเทศสเปน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตร Harbour.Space@UTCC เพื่อสร้างผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่สนใจ