Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

ยูนีซัน

ยูนีซัน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจุบัน ยูนีซัน ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและบริการจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ คลินิก และร้านขายยา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 450 รายการ ซึ่งครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค โรงงาน ยูนีซัน ยังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ อาทิ

  • PIC/S GMP Good Manufacturing Practice
  • ISO 9001:2015 Quality Management Systems
  • ISO 14001:2015 Environmental Management Systems
  • ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems
  • ISO 50001:2018 Energy Management Systems
  • GSDP Good Storage and Distribution Practice Guidelines
  • TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization
  • ISO/IEC 17025: 2017 Competence of Testing and Calibration Laboratories (Drug Testing)