Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

สิ่งแวดล้อม

บี.กริม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

ป่ามีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลระบบนิเวศและเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทุกชีวิตรวมถึงมนุษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 บี.กริม ร่วมปกป้องระบบนิเวศผ่านการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง เพราะเสือโคร่งคือดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า การอนุรักษ์เสือโคร่งจึงเป็นการดูแลรักษาสมดุลของระบบนิเวศทั้งระบบ โดย บี.กริม ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยการสำรวจและเพิ่มประชากรเสือโคร่ง

เสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องมือและสนับสนุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และกำลังขยายพื้นที่ไปสู่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต” ฉลองความสัมพันธ์ 160 ปี ไทย–เยอรมนี

เนื่องในโอกาสครบรอบฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 160 ปี ไทย–เยอรมนี บีกริม ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และมูลนิธิอมตะ เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต”

ฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 160 ปี ไทย–เยอรมนี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับป่าและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความปลอดภัย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า ของระบบนิเวศ