สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจอันหลากหลายของบี.กริม ดำเนินการอยู่บนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างมาโดยตลอด ชาว บี.กริม ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่ออนุรักษ์ บำรุง ส่งต่อสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับคนรุ่นต่อไป