ศาสนา

ทุกศาสนาขัดเกลาจิตใจให้กับผู้คนจำนวนมากทั่วโลก ตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อตั้ง บี.กริม ในปี พ.ศ. 2462 เรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในสังคมไทย เพราะเราเชื่อว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์และสามารถพัฒนาชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นได้ในทุกๆด้าน